UF-YDC玩遍主題樂園、茶道、傳統樂體、設計體驗~横濱設計學院

UF-YDC玩遍主題樂園、茶道、傳統樂體、設計體驗~横濱設計學院
團  號 UF-YDC
目  的  地 横濱
出發日期 7/24~8/4
學  校 横濱設計學院
費用合計 69,500日圓(含學費)
課程下載 點擊下載